Όροι Χρήσης

Home » Όροι Χρήσης

Η εταιρεία MACRO ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. (εφεξής Νέα Διάγνωση) διατηρεί την ηλεκτρονική σελίδα www.neadiagnosis.gr μέσω της οποίας παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες της. Η Νέα Διάγνωση δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι οι χρήστες καταχωρούν στη συγκεκριμένη σελίδα και τα οποία διατηρεί για εύλογο χρονικό διάστημα και για το λόγο αυτό η οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας αυτής υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Νέα Διάγνωση λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, η οποία επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 και Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας. Ως  επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Β. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η όποια επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τη Νέα Διάγνωση γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς που συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών που επιλέγει ο χρήστης, όπως αυτές περιγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα. Η Νέα Διάγνωσηενημερώνει ότι κάθε επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική της σελίδα από τους ίδιους τους χρήστες γίνεται αποκλειστικά και μόνο προς τους ακόλουθους σκοπούς: ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, μέσω email, φυλλαδίων, newsletter, sms, τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Επιπρόσθετα, αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. Επίσης τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι για όλους τους ανωτέρω σκοπούς ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη η διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συνεργαζόμενη εταιρεία, η οποία θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

Γ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης οφείλει, πριν την επίσκεψη στην ηλεκτρονική σελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών αυτής, να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σε περίπτωση διαφωνίας του να απέχει από οποιαδήποτε χρήση της σελίδας. Η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών της από τον χρήστη, συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των Όρων και Προϋποθέσεων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Νέα Διάγνωση συμμορφούμενη με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητά από όλους τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που οι ίδιοι καταχωρούν στην ηλεκτρονική της σελίδα, η οποία επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Δίνοντας τη συγκατάθεσή του ο χρήστης, συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τον αφορούν, προς τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη δοθείσα συγκατάθεσή του. Επιπρόσθετα, μπορεί να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματά του και ειδικότερα:

α) το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το αν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και αν αυτό συμβαίνει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά,

β) το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν

γ) το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν,

δ) το δικαίωμα να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν,

ε) το δικαίωμα να λαμβάνει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν και να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

στ) το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή τον επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τη Νέα Διάγνωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κάτωθι όρο ΣΤ.

ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗN NEA ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά με τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις ή/και για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος αναφορικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τη Νέα Διάγνωση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@neadiagnosis.gr

 

 

Z. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Νέα Διάγνωση δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο εκάστοτε χρήστης οφείλει να ελέγχει τις ενδεχόμενες αλλαγές και σε περίπτωση που διαφωνεί με αυτές να απέχει από τη χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών της. Στην περίπτωση που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την σελίδα και τις υπηρεσίες αυτής, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, για κάθε, δε,  διαφορά ή αξίωση που  πηγάζει από αυτούς ή από τη χρήση αυτών αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν κείμενο αποτελεί το πρωτότυπο κείμενο, το οποίο θα μεταφραστεί και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση, δε, οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των δυο κειμένων, το ελληνικό κείμενο θα επικρατεί.

 

Εγγραφείτε στο Newsletter

Ενημερωθείτε για όλα τα θέματα υγείας που θέλετε να ξέρετε πρώτοι!

_